Навчально-методична робота 

 

В своїй структурі коледж має 2 відділення за денною формою навчання: фельдшерське і медсестринсько-акушерське.

Навчальний процес здійснюється на підставі діючих нормативно-правових документів, директивних документів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України.

 

Робота педагогічного колективу була спрямована на вирішення завдань, які поставила перед підготовкою молодших спеціалістів реформа системи охорони здоров’я та медсестринської освіти, а саме:

-  підготовку робочих навчальних програм (РНП) до кожного предмету у відповідності до вимог ОПП;

-  впровадження та удосконалення форм і методів навчання на засадах дидактично-педагогічних принципів у контексті вступу України в Болонську систему освіти;

-  освоєння та практичне застосування сучасних форм оптимізації навчального процесу, як проблемні лекції, індивідуалізація навчання тощо;

-  створення методичних документів до самостійної роботи студентів як на заняттях, так і в позааудиторний час;

-  удосконалення методики розробки тестових завдань на засадах сучасного досвіду у цій галузі;

-  створення програм комп’ютерного контролю знань;

-  поглиблення науково-теоретичної, практичної освіченості викладачів.

В навчальному процесі викладачі широко застосовують нові методи і технології навчання: ділові і рольові ігри, дискусії, вікторини, КВК, лекційно-семінарські заняття, комп’ютерне тестування та ін.

Викладання дисциплін ведеться за робочими навчальними програмами, які складені на основі чинних навчальних програм. Значна частина програм структурована відповідно до вимог кредитно-модульної системи підготовки фахівців. Заняття проводяться у 32 навчальних кабінетах та лабораторіях, в навчальних кімнатах ЦМЛ, на базі обласного шкіряно-венерологічного диспансеру №3, на базі дитячого будинку, в комп’ютерному класі, який обладнано 19 сучасними комп’ютерами. Комп’ютерами обладнані кабінети громадського здоров’я та громадського медсестринства, основ медсестринства, німецької мови, англійської мови, ЦМК педіатрії і акушерства, кабінет хірургії. Функціонує кабінет технічних засобів. Всі дисципліни забезпечені навчально-методичною літературою.

 

Робота з молодими та малодосвідченими викладачами проводилася за планом індивідуальної роботи з питань:

-  структурування дисциплін;

-  складання методичних розробок;

-  контроль і оцінка знань, умінь і навичок;

-  реалізація мети заняття та міждисциплінарної інтеграції;

-  організація самостійної роботи студентів на заняттях та позаудиторний час;

-  відвідування занять досвідчених викладачів;

-  самоосвіта (робота з методичними матеріалами, науковою та професійною літературою).

 

Науково-методична робота коледжу на 2013/2014 навчальний рік  спланована за напрямками:

-  продовження впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

-  навчально-методичне забезпечення навчального процесу згідно вимог Болонської декларації;

-  застосування інноваційних методів навчання;

-  вивчення рівня знань, умінь, навичок студентів;

-  залучення студентів до науково-дослідницької діяльності в умовах переходу до кредитно-модульної системи навчання;

-  підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності викладачів;

-  вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду викладачів;

-  здійснення координаційної роботи з методичним кабінетом базового медичного коледжу.

 

Основні напрямки роботи педколективу на даний час:

1.  При плануванні та організації навчального процесу ураховувати можливості сучасних інформаційних технологій, орієнтуватися на формування освіченої гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності.

2.  Продовжувати роботу по застосуванню комп'ютерної техніки в навчальному процесі, по створенню електронних варіантів поточного контролю та комплексних контрольних робіт для студентів.

3.  Постійно поповнювати і оновлювати фонд навчальної літератури підручниками нового покоління зі спеціальностей, виданими державною мовою.

4.  Активізувати роботу в структурі студентського самоврядування та акцентувати увагу на морально-етичному та екологічному вихованні.

 

Список друкованих робіт викладачів:

1.  „Рейтинг-система оцінювання успішності студентів з дисципліни „Медсестринство в терапії” – викладач Ільїна А.О.

2.  „Реалізація індивідуального та диференційованого підходу при вивченні природничо-наукових дисциплін” – викладач Бойко Л.А.

3.  „Форми оптимізації самостійної та індивідуально-дослідницької роботи” – викладач Філіппова О.В.

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com